Black Sesame Oil
Jojoba Oil
Avocado Oil
Grape Seed Oil
Hemp Seed Oil
Rosehip Seed Oil
Wheat Germ Oil
Pomegranate Seed Oil
Shea Butter
Cacao Butter
Sicilian Green Clay
Gan Cao Licorice
Chen Pi
Tangerine Peel
Da Zao Jujube Date
Bai He Lily Bulb
Di Huang Rehmannia
Ling Zhi Ganoderma Lucidum
Bo He Wild Mint
Ju Hua Chrysanthemum
Mei Gui Hua Rose Bud
Sang Shen Mulberry
Dang Gui Angelica
Sinensis
Bai Zhi Angelica Dahurian
Cang Zhu Atractylodis Rhizome
Jing Jie Schizonepeta
Wei Ling Xian Clematis Root
Sang Ye Mulberry Leave
Lu Dou Mung Bean
Jin Zhan Ju Calendula
Yang Gan Ju Chamomile
Yan Mai Oats
Jiang Huang Turmeric
Rou Gui Cinnamon Bark
Mocha Matcha Green Tea
Dao Ya Rice
Show More

ANGIE CHIAN SKINCARE

ZURICH, SWITZERLAND
©2019 ALL RIGHTS RESERVED